Datenschutz

1.Privātuma politika ir LIELVĀRDES ENERGO SISTĒMAS, SIA vispārējās Privātuma politikas noteikumi, kas izstrādāti ar mērķi sniegt informāciju par LIELVĀRDES ENERGO SISTĒMAS, SIA veiktās klientu un sadarbības partneru personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, apjomu, aizsardzību, apstrādes un glabāšanas termiņu, personas datu ieguves avotiem, personas datu saņēmējiem, kā arī Datu subjekta tiesībām personas datu iegūšanas un apstrādes laikā.
1.1. Privātuma Paziņojumā (turpmāk – Paziņojumā) ir aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskajām identificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts) kā Pārzinis apstrādā Datu subjekta personas datus, ja tie ir izlēmuši apmeklēt Pārziņa uzturēto mājas lapu www.leselektro.lv, sazināties ar Pārzini, izmantojot norādītos tālruņus vai citas tiešsaistes formas (e-pasts, tālr.) vai ir apmeklējuši Pārziņa telpas.
1.2. Šajā Paziņojumā Pārzinis ir aprakstījis pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un datu subjektam pārredzamā veidā.
1.3. Paziņojums ir attiecināms uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos, u.tml.) un kādās Pārziņa sistēmās (video, audio, web u.tml.) tie tiek apstrādāti.


2. LIELVĀRDES ENERGO SISTĒMAS, SIA personas datu apstrādei piemērojamie tiesību akti:
2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR)
2.1.1. Latvijas Republikas Civillikums;
2.1.2. Latvijas Republikas Komerclikums;
2.1.3.Latvijas Republikas likums “Par grāmatvedību”;
2.1.4.Latvijas Republikas likums “Par nodokļiem un nodevām”;
2.1.5.Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumi Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.


3. Informācija par pārzini
3.1.Pārzinis ir LIELVĀRDES ENERGO SISTĒMAS, SIA: sabiedrība ar ierobežotu atbildību LIELVĀRDES ENERGO SISTĒMAS, vienotās reģistrācijas Nr. 40203316935, juridiskā adrese: Griķi, Kaibala, Lielvārdes pag., Ogres nov., Latvija, LV-5070, elektroniskā pasta adrese: [email protected]
3.2.Jautājumos, kas saistīti ar LIELVĀRDES ENERGO SISTĒMAS, SIA veikto Personas datu apstrādi, vērsties pie LIELVĀRDES ENERGO SISTĒMAS, SIA atbildīgās personas personas datu apstrādes jautājumos izmantojot elektronisko pasta adresi: [email protected]. Izmantojot šo kontaktinformāciju, datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu. 


4. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats
LIELVĀRDES ENERGO SISTĒMAS, SIA var izmantot iegūtos personas datus, lai
sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju,
apstrādātu jūsu pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus,
sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu,
palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības,
nosūtītu jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt,
ievērotu normatīvo aktu prasības.
LIELVĀRDES ENERGO SISTĒMAS, SIA varam nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības. 


5. Datu subjekta tiesības un piekļuve saviem personas datiem
5.1. Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem sazinoties ar pārzini, izmantojot 2.2. punktā norādīto kontaktinformāciju, kā arī pieprasīt to labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret savu personas datu turpmāku apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu un iesniegt sūdzību pārzinim vai personas datu apstrādes un aizsardzības uzraudzības iestādei, kas attiecīgajā situācijā ir Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija, elektroniskā pasta adrese: [email protected]). 


6. Ņemot vērā apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes riskus attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, kurus rada apstrāde, LIELVĀRDES ENERGO SISTĒMAS, SIA gan apstrādes līdzekļu noteikšanā, gan pašas apstrādes laikā īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir paredzēti, lai efektīvi īstenotu datu aizsardzības principus, piemēram, datu minimizēšanu, un lai apstrādē integrētu vajadzīgās garantijas nolūkā izpildīt likuma prasības un aizsargāt datu subjektu tiesības.


7. LIELVĀRDES ENERGO SISTĒMAS, SIA īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka pēc noklusējuma tiek apstrādāti tikai tādi personas dati, kas ir nepieciešami konkrētajam apstrādes nolūkam. Minētais pienākums attiecas uz personas datu apjomu, to apstrādes pakāpi, glabāšanas ilgumu un to pieejamību. Ar šādiem pasākumiem nodrošinām, ka pēc noklusējuma personas datus bez personas līdzdalības vai likumos nenoteiktos gadījumos nedara pieejamus trešajām personām.


8. Dodot savu piekrišanu, datu subjektu personas dati tiks apstrādāti līdz piekrišanas atsaukšanai, vienlaicīgi LIELVĀRDES ENERGO SISTĒMAS, SIA saglabā tiesības jebkurā mirklī dzēst datus, ja tās ieskatā nav iespējams sasniegt datu apstrādes mērķi un attiecīgie dati nav nepieciešami cita nolūka sasniegšanai, kur tā sasniegšanai ir cits tiesiskais pamats. Šajā gadījumā Jūs kā datu subjekts tiksiet par to informēts atsevišķi, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju.